Stichting

Sinds maart 2017 is Willen Programs officieel een Nederlandse stichting.

In Togo worden de programma’s gedraaid en de hulp geboden.

In Nederland wordt er betrokkenheid gecreëerd op financieel en praktisch gebied.

Het bestuur bestaat uit:

Adjétè Wilson (voorzitter)

André Huisman (vice-voorzitter)

Marieke de Nooijer-Sturm (secretaresse)

Gert Kersten (penningmeester)

Fiscaal nummer Stichting Willen Programs: 857360024

Statutaire doelstellingen
De Stichting Willen Progams heeft tot doel het adviseren en ondersteunen van Association WILLEN PROGRAMS in Togo. Deze Togoleese Association heeft als doel extreme armoede te bestrijden, de armen te bemoedigen en te voorzien in activiteiten die profijt opleveren voor de deelnemers.

Association WILLEN PROGRAMS in Togo wil gezinnen die onder de armoedegrens leven ondersteunen door middel van educatie van volwassenen, onderwijs voor kinderen, training en micro krediet. Het doel is dat mensen zelfrespect (terug) krijgen en zelfvoorzienend worden en zo hun plek (terug)vinden in de maatschappij.

Association WILLEN PROGRAMS in Togo brengt periodiek verslag uit aan de Stichting Willen Programs in Nederland.

Association WILLEN PROGRAMS in Togo is vanaf 1 januari 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Sinds december 2019 is ook Willen Programs in Nederland aangemerkt als ANBI.

Afwezigheid winstoogmerk
Met haar doelstelling beoogt de Stichting Willen Programs en de Association WILLEN PROGRAMS in Togo het algemeen maatschappelijk belang te dienen.

Werving en beheer van gelden
De Stichting Willen Programs werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

  • Verkopingen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Willen Programs;
  • Het tijdens evenement en verkopingen werven van sponsoren;
  • Algemene publiciteit en mond op mond reclame;
  • Het verwerven van eenmalige of structurele giften en het beheren van de financiën.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door de penningmeester van de Stichting. De penningmeester rapporteert ten minste vier keer per jaar aan het bestuur van de Stichting.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur van de Stichting en aan haar verbonden adviseurs verlenen hun werkzaamheden op basis van een vrijwillige bijdrage.

Advertentie